بیش فعالی کودکان

شايع‌ترين علائم بيش‌فعالی کودکان

/adhd-3/

بروز رفتارهای پرخاشگرانه و نافرمانی از شايع‌ترين علائم بيش‌فعالی کودکان است. براساس مشاهدات انجام شده اين علائم تا 75 درصد کودکان مبتلا به بيش‌فعالی شايع است. اين بيماری دارای يک الگوی رفتاری شامل کاهش توجه پايدار، بيش‌فعالی و رفتارهای تکانشی می‌باشد و عموما تا زمانی که کودک وارد محيط...