بدبینی

نیمه پر لیوان را ببین نه نیمه خالی آن را!

/optimism/

همه ما بارها اين جمله را نه تنها از مشاوران و روانشناسان بلكه از عامه مردم شنيده ايم و يا اينكه خودمان به ديگران توصيه كرده ايم: ” نيمه پُر ليوان را ببين نه نيمه خالی آنرا.” در واقع درك ما از اين جمله می تواند نكته هايی را در مورد شخصيتمان بازگو كند. به طور كلی اگر در رويدادها و حوادث نيمه...