بدبین

چگونه به همسر خود بدبین نباشم؟

/pessimism-of-wife/

برخی از زنان با حساسیت‌های آزاردهنده سعی دارند تا همسرشان را به زندگی مشترک امیدوار کنند، اما بهتر است توانایی‌های خود را تقویت کنند تا تصور این که هر زنی توانایی تصاحب زندگی آن‌ها را دارد، از سرشان بیرون رود. به‌جای آنکه همسرتان را با حساسیت‌های آزار دهنده به زندگی مشترک امیدوار کنید،...