بحران اجتماعی

بحران در جامعه (قسمت چهارم)

/social-worker-10/

سه اقدام کمکی موثر در حل مشکل 1. استفاده از سیستم های حمایتی مانند منابع انسانی 2. آموزش به افراد آسیب دیده برای توسعه مهارت های حل مشکل و ارائه پاسخ های سازگارانه و تحلیل موقعیت 3. آموزش الگوی تفکر مثبت و سازنده به مراجعین تا ازمیزان استرس و اضطراب آنها کاسته شود. (تفکر مثبت منطقی و نه...

بحران در جامعه (قسمت سوم)

/social-worker-9/

تعریف مداخله در بحران مداخله در بحران مراقبت فوری و کوتاه مدت روانی با هدف کمک به افراد در وضعیت بحران برای بازگرداندن تعادل به عملکرد زیستی و روانی خود و همچنین به حداقل رساندن پتانسیل آسیب های روانی طولانی مدت است. مداخله در بحران فعالیتی است که بر موقعیت پر خطر در زمان حال و همچنین...

بحران در جامعه (قسمت دوم)

/social-worker-8/

نظریه های رسمی بحران ابتدا در رشته های روانپزشکی، روان شناسی، و جامعه شناسی تدوین شد. ظهور نظریه بحران برای اولین بار توسط 2 روان پزشک به نام های اریش لیندمن و جرالد کاپلان در دهه 1940 تدوین شد که این اقدام پس از آتش سوزی باشگاه شبانه روزی کونات گرد که سبب مرگ 493 نفر گردید، انجام شد....

بحران در جامعه (قسمت اول)

/social-worker-7/

بحران ها و سوانح طبیعی جامعه را با مشکلات بسیاری رو به رو می سازند که در بسیاری از موارد افراد در گیر در بحران توانایی و کنترل خود را برای فائق آمدن به این شرایط دشوار از دست می دهند. و مشکلات این افراد بدون مداخله موثر حل نمی شود. مددکاران اجتماعی از جمله نیروهایی هستند که دارای تخصص و...