اپی ژنتیکی

ارتباط کودک آزاری با تغییرات اپی ژنتیکی

/epigenetics/

مطالعات بیشماری که تا کنون در زمینه کودک آزاری از جنبه های مختلف آن انجام شده است، نشان می دهد اشخاصی که در دوران کودکی مورد آزار و اذیت و سوء رفتار والدین و اطرافیان قرار گرفته اند به احتمال زیاد همین رفتارها را در بزرگسالی در رابطه با فرزندانشان و اشخاص دیگر می توانند بروز دهند. علاوه بر...