اپیدمیولوژی

آیا بیماری آلزایمر ژنتیکی است؟ (قسمت اول)

/alzheimer/

زوال عقل حالتی است که در طی آن فرد به صورت پیشرونده و غیرقابل بازگشتی دچار اختلال در هوشیاری حافظه، مهارت های اجتماعی، کنترل واکنش های احساسی عاطفی می شود. زوال عقل از نظر اتیولوژی بسیار هتروژن می باشد و عمدتا به صورت ثانویه در اثر عوامل غیر ژنتیکی همانند بیماری های عروقی و یا عفونت هایی...