انواع هپاتیت

هپاتیت و علائم انواع هپاتیت آن

/hepatitis/

هپاتیت به مشکل التهابی کبد اشاره دارد. این بیماری عموماً توسط یک عفونت ویروسی ایجاد می شود، اما دلایل دیگری از هپاتیت نیز وجود دارد. این موارد شامل هپاتیت خودایمنی و هپاتیتی است که به عنوان نتیجه ثانویه داروها، مواد مخدر، سموم و الکل رخ می دهد. هپاتیت یک بیماری خود ایمنی است و زمانی رخ می...