انواع اهمال کاری

لطفا مسئولیت پذیر باشید. (قسمت دوم)

/psychology-2/

اهمال کاری می‌تواند به مثابۀ نوعی انکار، انجام وظیفه کند. انواع اهمال کاری دیرپا عبارتند از: 1-اهمال کاری از گونه بی نقص گرایی تمایل به آغاز یا پایان بخشیدن به کار را نداریم، چون چنین می اندیشیم که به معیارهای کمال گرایانه و بلندپروازانه ی خودمان دست پیدا نمی کنیم. بنابراین برای توجیه...