انسجام

خانواده کوچک‌ترین جزء اجتماع

/family/

انسجام خانواده و ارکان اصلی تشکیل خانواده یکی از موضاعاتی بسیار مهم و قابل بررسی برای دکترین روانشناس خانواده محسوب می‌شود. می‌دانید خانواده کوچکترین جزء اجتماع است. پس برای بهبود وضع اجتماع و تلاش برای انسجام خانواده مهم‌ترین مسئله افراد آن خانواده هستند. در این مقاله در زمینه‌ی انسجام...