اعصاب روان

بیماری روان مزمن و احتمال ابتلا به اچ آی وی

/hiv/

افراد دچار بیماري های روانی مزمن و سخت هر چند وقت یکبار باید برای اچ آی وی آزمایش شوند؟ الگوي رفتارهاي پر خطر اچ آي وي در میان افراد دچار بیماري هاي روانی مزمن و سخت نشان می دهد که بعضی از بیماران اغلب و بعضی دیگر به طور متناوب درگیر رفتارهاي پرخطر می شـوند. روانپزشکان بایـد بیماران اچ...