اعتماد

تفاوت میان اعتماد به نفس و عزت نفس

/post-402/

اعتماد به نفس و عزت نفس با یکدیگر مرتبط هستند اما دقیقا شبیه به هم نیستند. اعتماد به نفس بسیار محدودتر از عزت نفس است. اما به طور کل اعتماد به نفس به عقیده یک فرد نسبت به توانایی ها و استعدادهایش مربوط است. اما عزت نفس به معنای داشتن احساس ارزشمندی و کارایی در مورد خود است. افراد دارای...

من می توانم

/self-confidence/

عدم اعتماد به نفس عبارت را می توان از فقدان توانایی در ابراز توانمندی ها و لیاقت های فرد علیرغم دارا بودن آن توانایی ها تعریف نمود. عدم اعتماد به نفس در همه افراد می تواند دیده شود. برای مثال دختر زیبایی که علی رغم زیبا بودن در چشم دیگران باز هم خود را زیبا نمی داند. یا ورزشکاری که علیرغم...