اعتماد

من می توانم

/self-confidence/

عدم اعتماد به نفس عبارت را می توان از فقدان توانایی در ابراز توانمندی ها و لیاقت های فرد علیرغم دارا بودن آن توانایی ها تعریف نمود. عدم اعتماد به نفس در همه افراد می تواند دیده شود. برای مثال دختر زیبایی که علی رغم زیبا بودن در چشم دیگران باز هم خود را زیبا نمی داند. یا ورزشکاری که علیرغم...