اضطراب اجتماعی

اضطراب اجتماعی چیست؟

/social-phobia/

آیا شما همیشه نگران قضاوت دیگران هستید؟ آیا بسیار خجالتی هستید و موقع صحبت در حضور دیگران دچار مشکل می‌شوید؟ اگر چنین است ممکن است شما دچار درجاتی از اضطراب اجتماعی (Social Phobia) باشید. اضطراب اجتماعی (Social Phobia) ترس شدیدی است از مورد قضاوت دیگران قرار گرفتن، به طوری که فرد نگران است...