اسکیزوفرنیا

شیوع اسکیزوفرنیا

/schizophrenia-4/

هیچ یک از طبقات اجتماعی از ابتلای به اسکیزوفرنی مصون نیستند. در تمام جوامع و حوزه های جغرافیایی یافت می شود و میزان بروز و شیوع آن در سراسر جهان تقریبا یکسان است. در شهر هایی که «بیش از یک میلیون نفر» سکنه دارند شیوع این بیماری "بیشتر" است. بین شیوع اسکیزوفرنیا و تراکم جمعیت منطقه،...