ارتباطات صحیح

فقدان ارتباطات صحیح، عامل بزهکاری اجتماعی

/friendship/

افرادی که دارای روابط صحیح معنادار نیستند به بزهکاری اجتماعی روی می‌آورند. طبق نظریه انتخاب انسان‌ها به دو دسته شاد و ناشاد تقسیم می‌شوند که انسان‌های شاد در ارتباطات خود موفق بوده و اهداف خود را می‌شناسند و انسان‌های کامیابی هستند. روابط معنادار شامل روابط بین والدین و فرزندان، زن و شوهر،...