اختلالات روان

تاثیر ورزش بر درمان اختلالات روان

/exercise-and-depression/

از آنجا که در هر جامعه ای ضد ارزش های زیادی وجود دارد که منجربه فشارهای روحی و روانی بر روی افراد مختلف درسنین مختلف می گردد، برای سلامت روحی و روانی جامعه و افراد آن باید راهکارهای مختلفی اندیشید تا افراد آن جامعه و بستر جامعه از آسیب های ناشی از فشارهای روحی و روانی مصون بماند. به صورت...