احساس

احساسات ما چگونه بر پاسخ ایمنی ما تاثیر می‌گذارد؟

/feeling/

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مواجه‌ی دائمی با احساسات منفی می‌تواند تاثیر مهمی بر عملکرد سیستم ایمنی داشته باشد. مطالعات زیادی نشان داده‌اند که به طور کلی مواجه‌ی طولانی‌مدت با استرس، اضطراب و احساسات منفی، تا حد زیادی بر سلامت فیزیکی تاثیرگذار است. محققان دریافته‌اند که استرس مزمن تاثیری...