آگاهی

قضاوت، کاری که همواره انجام می‌دهیم!

/psychology-22/

مردم اغلب در مورد این که چه کسی می‌تواند در یک حرفۀ خاص به فعالیت بپردازد قضاوت آگاهانه انجام می‌دهند؛ ولی هرگاه ببینند چنین قضاوت‌های آگاهانه‌ای از سوی فرد دیگری هم صورت می‌گیرد، وی را مورد انتقاد قرار می‌دهند. ما اغلب خوش‌مان نمی‌آید ببینیم کسی با استناد به داده‌های آماری، در مورد دو نفر...