آلزایمر زود آغاز

آیا بیماری آلزایمر ژنتیکی است؟ (قسمت دوم)

/alzheimer-2/

📌 بیماری آلزایمر می تواند قبل از 60 سالگی و یا بعد از 60 سالگی بروز کند که در نتیجه به آن آلزایمر زود آغاز و دیر آغاز می گویند. 🔹بیماری آلزایمر زود آغاز که قبل ‌از۶۰ سالگی رخ می‌دهد، تقریباً ۵٪ از کل بیماری را تشکیل می‌دهد. شیوه‌ی انتقال ژنی در بیماری آلزایمر زود آغاز به طور عمده، ۵٪ از...