آزار عاطفی

کودک آزاری عاطفی

/emotional-abuse-children/

خیلی از آدم ها گمان می کنند فقط کتک زدن کودک آزاری محسوب می شود و امروزه در جامعه ایران، خوشبختانه خانواده های زیادی می دانند که نباید فرزندشان را تنبیه بدنی کنند، اما در مورد کودک آزاری عاطفی، اطلاعات کافی ندارند . به طور کلی می توان کودک آزاری را اینگونه تعریف کرد: "مجموعه رفتارها یا...