شیوع اسکیزوفرنیا

شیوع اسکیزوفرنیا

هیچ یک از طبقات اجتماعی از ابتلای به اسکیزوفرنی مصون نیستند. در تمام جوامع و حوزه های جغرافیایی یافت می شود و میزان بروز و شیوع آن در سراسر جهان تقریبا یکسان است. در شهر هایی که «بیش از یک میلیون نفر» سکنه دارند شیوع این بیماری "بیشتر" است. بین شیوع اسکیزوفرنیا و تراکم جمعیت منطقه، همبستگی(correlation) دیده شده است و در جوامع شهری (2)برابر جوامع روستایی است.

وجود فشار های اجتماعی محیط های شهری می تواند بر وقوع این بیماری در کسانی که در معرض خطرند اثر بگذارد.

شیوع اسکیزوفرنی در جمعیت های خاص

جمعیت عمومی
⬅️ یک درصد (۱)

خواهر برادر غیر دوقلوی بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی
⬅️ هشت درصد (۸)

کودکی ک یکی از والدینش اسکیزوفرنی داشته باشد
⬅️ دوازده درصد (۱۲)

دوقلوی دو تخمکی بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی
⬅️ دوازده درصد (۱۲)

کودکی ک هر دو والدش اسکیزوفرنی داشته باشد
⬅️ چهل درصد (۴۰)

دوقلوی یک تخمکی بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی
⬅️ چهل و هفت درصد (۴۷)

عوامل ژنتیک

بخش اعظم واریانس ابتلا به اسکیزوفرنی مربوط به عوامل ژنتیکی است ک اثرات افزایشی (additive) دارند.

میزات بروز اسکیزوفرنی و اختلالات مرتبط با اسکیزوفرنی (مانند اختلالات شخصیت اسکیزوتایپی، اسکیزوئید و پارانوئید) در بستگان زیستی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی افزایش نشان می دهد.

افت بارز بروز اسکیزوفرنی در بستگان درجه دوم و سوم بیماران نسبت به بستگان درجه اول نیز نقش عوامل ژنتیک را نشان ‌می دهد.

میزان بروز اسکیزوفرنی در بستگان زیستی فرزند خوانده هایی ک دچار اسکیزوفرنی می شوند در مقایسه با بستگان غیرزیستی خانواده رضاعی این افراد بیشتر است.

با این همه، داده های مربوط به دوقلوهای یکسان واضحا نشان می دهند افرادی ک زمینه ژنتیکی ابتلا به اسکیزوفرنی را دارند الزاما به این بیماری دچار نمی شوند بلکه برای بروز این اختلال عوامل دیگر مانند " عوامل محیطی " ضروری است.

همبستگی مستقیم بروز اسکیزوفرنی با سن پدر بیانگر این مطلب است، افرادی ک در زمان تولد؛ سن پدرشان ۶۰ سال یا بالاتر بوده است استعداد ابتلا به این اختلال را پیدا می کنند (تولید اسپرم در مردان مسن بیشتر در معرض آسیب اپی ژنتیک قرار
دارد).

اپی ژنتیک، شامل فرایندهایی است ک منجر به فعال یا خاموش شدن ژن ها می شود.

ژنتیک امری

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.