مواظب صحبت کردنتان باشید

مواظب صحبت کردنتان باشید

شاید بسیاری از مردم بر این باورند که صحبت کردن با شریک زندگی کاری ساده و بدون نیاز به حساسیت های ظریف و دقیقی است که باید از کنار آن به راحتی عبور کرد و به اصطلاح نباید سخت گرفت. اما آمارها نشان می دهند که بخش اعظمی از مشکلات زناشویی ریشه در ناتوانی هم صحبت شدن زوجین دارد که با اندک صحبتی ممکن است کارشان به جروبحث کشیده و سرآغاز مشکلات بزرگتر شود.

در این مقاله به مواردی که زوجین در حین هم کلام شدن با هم باید به آن توجه کنند اشاره شده است:

1- موقع صحبت کردن مستقیماً با همسر تان صحبت کنید، مستقیماً به او نگاه کنید، برای خودتان صحبت نکنید بلکه برای همسر تان صحبت کنید.

2- مسئولیت کامل آنچه احساس و تجربه می کنید را بپذیرید. با عبارات من حرف بزنید نه تو، مثلاً بگویید من عصبانی شدم وقتی شما به من نگاه نمی کنید به جای اینکه بگویید تو مرا عصبانی می کنی.

3- بین آنچه فکر می کنید و احساس می کنید اشتباه نکنید. احساسات را از افکار جدا کنید. مثلاً بگویید من فکر می کنم که شما ناراحت هستید به جای اینکه من احساس می کنم شما ناراحت هستید یا بگویید من از اینکه شما به من اطمینان ندارید احساس ناراحتی می کنم به جای اینکه بگویید من فکر می کنم ناراحت کننده است که به من اطمینان ندارید.

4- ذهن خوانی نکنید. معنای پنهانی را به رفتارها و یا عادات همسر تان نسبت ندهید. برای همسر تان توضیح دهید که چگونه رفتار او را درک و تعبیر و تفسیر می کنید. به خاطر داشته باشید که اینها ادراکات و تعبیر و تفسیرهای شما هستند و ممکن است صحیح نباشند.

5- منظور تان را دقیق بیان کنید. پیام های پنهانی نفرستید. از همسر تان انتظار خواندن فکر تان را نداشته باشید. صریح اما مؤدب باشید.

6- از روش های پرخاشگرانه ارتباط استفاده نکنید. این پیام ها پیام هایی هستند که برای آسیب رسانی به همسر طرح ریزی می شوند. این جملات به شما کمک نمی کند تا متناسب با موقعیت ارتباط برقرار کنید و تنها منجر به دفاع و حمله متقابل می شود.

برخی از پیام های پرخاشگرانه عبارت اند از:
حمله کردن - تهدید کردن - سرزنش کردن - انتقاد کردن
مسخره کردن - کنایه زدن - قطع حرف همسر

7- وقتی صحبت می کنید با جملات کوتاه و مختصر صحبت کنید. کوتاه صحبت کنید و مکالمه را انحصاری نکنید. وقتی در حال صحبت هستید به همسر تان اجازه دهید بفهمد و از او بخواهید آنچه گفته اید را خلاصه کند تا بتوانید قضاوت کنید که درست شنیده است. اگر همسر تان گفته های شما را درست تکرار کرد، روی این کار تأکید کنید.

در اﻳﻦﺟﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﻬﺎرت اﺳﺎﺳﻲ ﺣﺮف زدن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺻـﺮاﺣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و روﺷﻦﺗﺮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﺪ، اراﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺷﺮﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را از آن ﭼﻪ درون ﺷﻤﺎ در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ، آﮔﺎه ﻛﻨﻴﺪ.

1- ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﮕﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ايد.

2- ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن (ﺷﻨﻮﻧﺪه) ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻴﺪ.

3- ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ آنﭼﻪ را ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻦ ﺻﺪا و زﺑﺎن ﺑﺪﻧﻲﺗﺎن (ژﺳﺖﻫﺎ، ﺣـﺎﻻت ﭼﻬﺮه و ﺣﺎﻻت ﺑﺪﻧﻲ) ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ.

4- آﻫﻨﮓ و ﺗﻦ ﺻﺪاي ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ و ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺻﺪايﺗﺎن ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

5- از ﻃﺮف ﺧﻮدﺗﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ. ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد، اﺳـﺎس ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻬـﺎرتﻫـﺎي ﺣﺮف زدن اﺳﺖ. وﻗﺘﻲ از ﻃﺮف ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ از ﺿﻤﻴﺮ "ﻣﻦ"، "ﻣﺎل ﻣﻦ"، "ﻣﺎل ﻣﺮا" ﻳـﺎ "ﻣﺮا" اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ (ﺟﻤﻼت ﻣن ).
مثلا: "اﻳﻦ آب و ﻫﻮا ﻣﺮا ﻣﺒﻬﻮت ﻛﺮده اﺳﺖ" (ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع)؛ "اﻣـﺮوز دﻧـﺪاﻧﻢ ﺷﻜـﺴﺖ"

(ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد)؛ "ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲات ﻣﺮا ﻣﺠﺬوب ﻛﺮده اﺳﺖ" (ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان)؛ "ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ راﺑﻄﻪﻣﺎن ﺑﺮاي ﻫر دوي ﻣﺎ رﺿﺎﻳﺖﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ" (ﺗﺄﻛﻴﺪ روي راﺑﻄﻪ) .
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرات "ﻣﻦ" ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ، ﺷﻔﺎف و ﺻﺮﻳﺢ، اﻃﻼﻋـﺎت ﺣـﺴﻲ،اﻓﻜﺎر، اﺣﺴﺎﺳﺎت، ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ.

6- ﻳﻚرﻳﺰ ﺣﺮف ﻧﺰﻧﻴﺪ. ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎيﺗﺎن دارﻳﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛـﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻮب ﮔﻮش دﻫﺪ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘـﻪﻫـﺎي ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﻼﺻﻪ و ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ. اﮔﺮ داراي ﻋﺎدت ﺗﻚﮔﻮﻳﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ، ﺑﻪ ﻳـﺎد آورﻳـﺪ
ﻛﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ، ﺷﻤﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺴﺴﺘﮕﻲ (ﻗﻄﻊ ﻛﻼم) ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣـﻲﺗﻮاﻧﻴـﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﺣﺮف ﺷﻤﺎ را درك ﻛﺮده، ﻣﻜﺚ ﻛﻨﻴﺪ.

7- ﺗﻮﻗﻒ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻜﺮار ﻛﻨﺪ. ﺑﻌـﺪ از ﻣﻘـﺪاري ﺻـﺤﺒﺖ، ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺮده و اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن آنﭼﻪ را ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻳﺪ، ﺗﻜﺮار ﻛﻨـﺪ و ﻳـﺎ اﮔـﺮ ﺳـﺆاﻟﻲ دارد، ﺑﭙﺮﺳﺪ. اﮔﺮ ﺗﻜﺮار درﺳﺖ ﻧﺒـﻮد، ﻣﺆدﺑﺎﻧـﻪ و ﺑـﻪ آراﻣـﻲ ﻣﻨﻈﻮرﺗـﺎن را ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮهاي ﻛـﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن آن را ﺑﻔﻬﻤﺪ، ﺑﻴﺎن ﻣﺠﺪد ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت او ﺑﺎ آراﻣﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻴﺪ

دسته ها: وبلاگ

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.