حمایت از ساخت مرکز درمانی و توان بخشی امید فردا

برای حمایت از ساخت مرکز درمانی و توانبخشی امید فردا می توانید از طریق کد پرداخت موبایلی با کد #7711*4*733* و یا ربات تگرامی https://t.me/omidngo_bot نیز اقدام فرمایید.