كودكان در مواجهه با سوگ

كودكان در مواجهه با سوگ

زمـانی کـه پـدر و مـادر شـیوه ی رفتـار کـودک را در مواجهه با مـرگ و سوگواری بداننـد، بـا شـناخت بهـتری مـی تواننـد بـه فرزندشان کمک کنند.

مراحل مختلـف رویارویی با مساله ی مرگ:

مراحل اولیه
گاهی والدین و اعضای خـانواده کـودک سعی دارند با صحبت نکـردن دربـاره مصـیبت و مرگـی کـه اتفاق افتاده است و سکوت اختیار کردن، در صدد حمایـت از کودک برآیند.  در صورتی کـه تجـارب و تحقیقـات نشـان می دهند که اگر کودک از علـت مـرگ اطـلاع داشـته باشـد، بهتر می تواند آن را بپذیرد یا با آن روبه رو شود.

اغلــب کودکــان و نوجوانــان از ایــن کــه در عیــدها، و مراسم های مختلف و دیـد و بازدیـدهای خـانوادگی شرکـت کنند، راضی و خشنود می شوند، حتی اگر این مراسـم مربـوط به سوگواری و از دست دادن یکی از اعضـای فامیـل باشـد. شاید به این دلیل است که می خواهند خود را برای پـذیرش مشکلات آینده آماده کننـد.  البتـه لازم بـه ذکـر اسـت، اگـر کودک یا نوجوانی تمایل به شرکت در این گونه مراسـم هـا را ندارند، نباید او را با زور و اجبار همراه برد.

مراحل ثانویه 
گاهی کودکـان بعـد از پـذیرش مسـئله ی مرگ تمایل دارند احساسات خود را به صورت غـم و خشـم، گاهی نیز اضطراب و ترس نشان دهنـد.  در چنـین شرایطـی والدین و اعضای خانواده باید به او اجـازه دهنـد تـا بـدون هـیچ دلهـره و ترسـی احساسـات خـود را بیـرون بریـزد.
در برخی موارد ممکن است کودک بـه کلـی فرامـوش کنـد کـه یکی از اعضای خانواده فوت شده است یا با مقاومت زیـاد منکر فوت آن فرد شود، و معتقـد باشـد کـه او هنـوز زنـده است. این امر برای هفته های اول طبیعـی اسـت، ولـی اگـر ادامه یابد و او مصرانه بر افکار خود پافشاری کنـد، ممکـن است کودک را دچار مشکل کند.

رفتارها و عکس العمل هـایی کـه مـی تواننـد هشـداری بـرای والدین و نزدیکان کودک باشد، عبارتند از:

افسردگی طولانی مدت همراه با کاهش علاقـه نسـبت بـه انجام فعالیت های روزمره.

ناتوانی در خوابیدن، بـی اشـتهایی، طـولانی شـدن تـرس از تنهایی.

انجام رفتارهای کودکانه در درازمدت از سوی نوجوانان.

انکار فوت فرد متوفی.

تقلید مفرط و بیش از انـدازه از حرکـات و رفتارهـای فـرد متوفی.

صحبت هـای مکـرر دربـاره ی ایـن کـه قصـد دارد بـه فـرد متوفی بپیوندد.

انزواطلبی و کنارگیری از دوستان و هم کلاسی هایش.

افت شدید تحصیلی یا امتناع از مدرسه رفت.

در صورت بروز اين موارد نياز به مراجعه به مشاوره در حيطه كودك و نوجوان ضروری است.

با كودكان داغ ديده چگونه رفتار كنيم؟

با کودکان صادق و روراست باشید. پاسـخ دادن بـه پرسـش هـای کـودک دربـاره ی مسـئله مـرگ قدری مشـکل اسـت. بهـترین کـاری کـه در چنـین شرایطـی مـی تـوان انجـام داد آن اسـت کـه بـا حمایـت هـای خـود، احساسات و عواطف کودک را بپذیرید و او را در بیان آنها کمک کنید.

کودکـان بـه دلیـل فقـر واژگـان قـادر نیسـتند بـه راحتـی احساساتشـان را بـه رشته ی کلام درآورند و تنها با سکوت و گوشـه نشـینی خـود سـعی مـی کننـد در صـدد مقابلـه بـا تصـورات و افکارشـان برآیند. پدر و مادر و نزدیکان کودکان می توانند با پاسخ های سـاده و در حـد فهـم کـودک، جـواب هـای قـانع کننـده ای بـه او بدهند.

اگر کودک دوست دارد درباره مرگ یا فوت یکـی از دوستان یا بستگانش صحبت کند، مانع نشوید. یکی از مهـمتـرین نکـاتی کـه بـرای کودکـان اهمیـت دارد، "امنیـت" آن هاسـت. آنهـا مـی خواهنـد بداننـد کـه، آیـا مامان و بابا همیشه پیش آنهـا خواهنـد بـود؟ 
در جـواب این سؤال باید این اطمینان به آنها داده شود کـه، مامـان و بابا تا سال ها نزد آنها خواهند ماند، امـا گـاهی اتفاقـاتی پیش می آید که باید مواظب آن مواقع بود.

خاطرات را زنده نگه دارید. بهتر است به جای این که مـانع از مرور ساعت های خوشـی کـه بـا فـرد متـوفی داشـته ایـد، اجازه دهید تا خـاطرات او زنـده مانـد. خوب است زمانی که درباره ی فرد متوفی صحبت می کنیـد، گفته هایتان همراه با خنده و شـادی باشـد، زیـرا ایـن کـار باعث می شود که کودک نسبت به آن فـرد احسـاس خـوبی پیدا کند و در آن سوگ باقی نماند. 

دسته ها: وبلاگ

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.