کادر اجرایی

                                                                                                                

                        دکتر اسماعیل محبوبی                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  دکتر مهرنوش کاوه 

 

        متخصص اعصاب و روان (عضو انجمن روانپزشکی ایران)                                                                   رئیس و موسس مرکز                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                      توانبخشی اعصاب و روان امید فردا 

       ریئس و موسس مرکز توانبخشی اعصاب و روان امید فردا                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                 

      جناب آقای مهندس حسین نصرالهی                                                                                        جناب آقای احمد انصاری پور